b-b-b-b-b (bass drop) My balls itch

same for my b-b-b-b-b-buttholeeeeeeeeeeeeeeeeee and its on fireeeeeeeeeeeeeeeeeeee this cock is on fireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee he made me bleed for hourssssssssssssssssssssssssssss suckin and fuckin with eating your toes
ZOOOOOOOOWWWWWEEEEEEEEEEEEEMAMA