PENZIJA NAKON NAVRŠENE 50 GODINE

Podnošenje zahtjeva

Nadležnost u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja i pravo na pravni lijek

U postupku odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja osigurava se dvostupnost u rješavanju.
O pravima iz mirovinskog osiguranja u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica HZMO-a.
Protiv rješenja o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja donesenog u prvom stupnju može se podnijeti žalba središnjoj ustrojstvenoj jedinci Zavoda, odnosno Središnjoj službi u Zagrebu.
Osigurana je i sudska zaštita prava u upravnom sporu na nadležnom Upravnom sudu, podnošenjem tužbe protiv rješenja Središnje službe u Zagrebu.

Starosna mirovina / prijevremena starosna mirovina / starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika / prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja.

Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu / prijevremenu starosnu mirovinu / starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika / prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu).

Prema ZOMO-u, pravo na mirovinu ostvaruje se nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja. Ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga idućeg dana nakon prestanka osiguranja. Ako je od prestanka osiguranja prošlo više od šest mjeseci osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.
Invalidska mirovina i privremena invalidska mirovina

Tiskanicu zahtjeva za mirovinu možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za invalidsku mirovinu; e-Zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu).

Ako je riječ o privremenoj invalidskoj mirovini, priložiti treba i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije i o činjenici da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno da nije prihvatio ponuđen posao. Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti može se pokrenuti i na prijedlog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.