మచ్చ గాడి అమ్మని ఎంత మంది దెంగరూ ?

మచ్చా గాడి అమ్మని లెక్కలేని అంత మంది దెంగరు వాళ్ళలో ముక్యంగా హరి , ప్రణయ్ లు వల్లే మెయిన్ వాడి డాడీస్ వాళ్ళు లేకపోతె ఆ లంజకొడుకు పుట్టేవాడు కాదు.